Печать

ПРОБОПОДГОТОВКА Страница №249

. Пробоподготовка в экологическом анализе (Другов Ю.С.,Родин А.А.)

77. Руководство по современной ТСХ. Ред. Ларионов О. Г., М.: 1994, с. 311.

78. Vovk I., Prosek M. — J. Chromatogr., 1997, v. 768, № 2, p. 329—333.

79. Samsen G. W. e.a. — J. Chromatogr. (A), 1995, v. 703, № 1—2, p. 613.

80. Nishikawa H. e.a. — Jap. Anal., 1987, v. 36, № 6, p. 381—385.

81. Levine S. P. e.a. — Anal. Chem., 1981, v. 53, № 6, p. 805—809.

82. Hoshika Y. — Gas and Liquid Chem. Abstr. 1981, v. 24, № 1, p. 34.

83. Miyake T., Shibamoto T. — J. Chromatogr. (A), 1995, v. 693, № 2, p. 376—381.

84. Kataoka H. e.a. — Anal. chim. acta, 1998, v. 358, № 3. p. 269—275.

85. Дмитриев М. Т. и др. — Гигиена и санитария, 1988, № 3, с. 54—57.

86. Береснев А. Н. и др. — Журн. аналит. химии, 1993, т. 48, № 3, с. 309—329.

87. Sesana G. e.a. — Fresenius' J. Anal. Chem., 1991, v. 339, № 7, p. 485—487.

88. Binding M., Witting H. — Там же, № 4, p. 218—222.

89. Dumas T. — J. Chromatogr., 1982, v. 247, № 2, p. 289—295.

90. Шрайнер Р. и др. — Идентификация органических соединений. Пер. с англ./ред. Руденко Б. А., М.:

Мир, 1983, с. 185—209.

91. Becker J. H. — Pittsburgh Conf. Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., Atlantic City, N-Y, 1986, p. 194.

92. Nishikawa H. e.a. — Analyst, 1987, v. 112, № 6, p. 859—862.

93. Ляпкин А. А. и др. — Патент России № 1709208 (1992).

94. Nishikawa H. e.a. — J. Chromatogr., 1986, v. 370, № 2, p. 327—332.

95. Magin D. F. — J. Chromatogr., 1980, v. 202, № 2, p. 255—261.

96. Ollett D. G., Morgan E. D. — Microchem. J., 1987, v. 35, № 3, p. 296—304.

97. Перцовский А. Л., Кремко Л. М. — Журн. аналит. химии, 1981, т. 36, № 6, с. 1115—1117.

98. Smith R. A., Drummond I. — Analyst, 1979, v. 104, № 1242, p. 875—877.

99. Карцова Л. А., Столяров Б. В. — Тез. докл. Межд. симпоз. «Хроматография и масс-спектроскопия в анализе объектов окружающей среды», Санкт-Петербург, 1994, с. 82; Журн. аналит. химии, 1997,

т. 52, № 4, с. 380—383.

100. Столяров Б. В. и др. — Журн. аналит. химии, 1984, т. 39, № 9, с. 1674—1680.

101. Kijima K. e.a. — J. Chromatogr. (A), 1996, v. 738, № 1, p. 83—90.

102. Langvardt P. W., Melcher R. G. — Anal. Chem., 1980, v. 52, № 4, p. 669—671.

103. Skarping G. e.a. — J. Chromatogr., 1986, v. 370, № 2, p. 245—258.

104. Rosenberg C. — Analyst, 1984, v. 107, № 7, p. 859—866.

105. Gaind V. S. e.a. — Fresenius'J. Anal. Chem., 1992, v. 342, № 7, p. 591—596.

106. Billets S. J. Environ. Pathol. and Toxicol., 1979, v. 2, № 5, p. 349—350.

107. Roper M., Heyns K. — J. Chromatohr., 1980, v. 193, № 3, p. 381—386.

108. Жукова Г. Ф. и др. — Журн. аналит. химии, 1980, т. 35, № 1, с. 136—140.

109. Skarping G. e.a. — J. Chromatogr., 1984, v. 303, № 1, p. 89—98.

110. Li Yuangian e.a. — J. West. China Univ. Med. Sci., 1993, v. 24, № 2, p. 209—212.

111. Перцовский А. Л., Немыцкий А. С. — Авт. свид. СССР № 1154612 (1984).

112. Перцовский А. Л., Немыцкий А. С. — Авт. свид СССР № 1275286 (1986).

113. Renman L. e.a. — Amer. Ind. Hyg. Assoc. J., 1986, v. 47, № 10, p. 621—628.

114. Scarping G. l.a. — J. Chromatogr., 1988, v. 435, № 3, p. 453—468.

115. Esposito G. G., Dolzine T. W. — Anal. Chem., 1982, v. 54, № 9, p. 1572—1575.

116. Fukabori S., Nakaoki K. — J. Sci. Labour, 1986, v. 62, № 12, p. 591—610.

117. Holtzclaw J. W. e.a. — Anal. Chem., 1984, v. 56, № 14, p. 2952—2956.

118. Butte W. — Z. anal. Chem., 1987, v. 327, № 1, p. 33—34.

119. Maseda C. e.a. — J. Chromatogr., 1989, v. 490, № 2, p. 319—327.

120. Присмотров Ю. А. и др. — Тез. докл. 15 Межд. съезда по общей и прикладной химии. Минкс,

1993, с. 81—82.

121. Aoyama T., Yashiro T. — J. Chromatogr., 1983, v. 265, № 1, p. 57—68.

122. Williams K. E., Mazur J. E. — Amer. Ind. Hyg. Assoc. J., 1980, v. 41, № 1, p. 1—4.

123. Bhatt A., Gupra V. K. — Analyst, 1983, v. 108, № 1284, p. 374—379.

124. Ксандров Н. В., Никандров И. С. — В сб. Минеральные удобрения. Новые исследования и разработки. Л.: 1987, с. 148—154.

125. Родько И. Я. — Авт. свид. СССР № 1666940 (1991). Бюлл. изобр. № 28 (1991).


Яндекс.Метрика