Печать

ПРОБОПОДГОТОВКА Страница №636

. Пробоподготовка в экологическом анализе (Другов Ю.С.,Родин А.А.)

111. Hyotylainen T. e.a. — Anal. Chem., 2000, v. 72, N 14, p. 3070—3076.

112. Miller O. J., Hawthorne S. B. — Pittsburgh Conf. Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., New Orleans, 1998, p. 1258.

113. Hageman K. e.a. — Там же, Atlanta, 1997, p. 980.

114. Hageman K. e.a. — Anal. Chem., 1996, v. 68, N 22, p. 3892—3898.

115. Crescenzi C. e.a. — Anal. Chem., 2000, v. 72, N 14, p. 3050-3055.

116. Lou Xianwen e.a. — Anal. Chem., 2000, v. 72, N 3, p. 481-488.

117. van Bavel Bert. e.a. — Analyst, 1999, v. 124, N 9, p. 1351-1354.

118. Клюев Н. А., Сойфер В. С., Бродский Е. С. и др. — Тезисы докл. IV Всеросс. конф. по анализу объектов окруж. среды «ЭКОАНАЛИТИКА-2000» с межд. участ., Краснодар: Кубанский гос. унт, 2000, с. 35—37.

119. Hedrick J. Z. e.a. — Mikrochim. acta, 1992, v. 3, N 3—6, p. 115—132.

120. Piyokatsu J., Saito M. — Anal. Sci., 1991, v. 7, N 3, p. 361—369.

121. Analysis with Supercritical Fluids: Extraction and Chromatography. Ed. Wenclaw K. B., Springer Verlag, 1992, p. 213.

122. Langenfield J. S. e.a. — Anal. Chem., 1993, v. 65, p. 338.

123. Сониясси Р., Сандра П., Шлетт К. — Анализ воды: органические микропримеси. Практическое руководство. Санкт-Петербург: ТЕЗА, 2000, с. 250.

124. Schlett C. — Fresenius' J. Anal. Chem., 1991, v. 339, p. 344—347.

125. Ashraf-Khorassani M. e.a. — Pittsburgh Conf. on Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., New Orleans, 1992, p. 757.

126. LC and GC, 1991, v. 9, N 9, p. 665.

127. Schaller H. — Lab. Prax., 1991, v. 15, N 10, p. 824—834.

128. Hoffer F. — Lab. Prax., 1992, v. 16, N 5, p. 506—508.

129. Lohleit M. e.a. — Fresenius' J. Anal. Chem., 1991, v. 339, N 7, p. 470—474.

130. Alexandrou N., Pawliszyn J. — Anal. Chem., 1989, v. 61, N 24, p. 2770—2776.

131. Hawthorne S. B., Miller D. J., — Anal. Chem., 1987, v. 59, N 13, p. 1705—1708.

132. Mauldin R. F. e.a. — Talanta, 1990, v. 37, N 11, p. 1031—1036.

133. Richards M., Campbell R. M. — LC and GC, 1991, v. 9, N 5, p. 358-364.

134. Claessens H. A. e.a. — Chromatographia, 1991, v. 31, N 11-12, p. 569-574.

135. Yang Y. e.a. — Anal. Chem., 1995, v. 67, N 3, p. 641-646.

136. Lopez-Avila V. a.e. — J. Chromatogr. Sci., 1990, v. 28, N 9, p. 468—476.

137. Levy J. M. e.a. — J. High Res. Chromatogr., 1991, v. 14, N 10, p. 661—666.

138. Miao Zhuang e.a. — J. Chromatogr., Sci., 1995, v. 33, N 9, p. 493—499.

139. Geissler M. e.a. — Lab. Prax., 1995, v. 19, N 3, p. 58—61.

140. Wu M. e.a. — Anal. Chem., 1993, v. 65, N 17, p. 2185—2188.

141. Windal I. e.a. — Anal. Chem., 2000, v. 72, N 16, p. 3916—3921.

142. Sterzaubach P. e.a. — Anal. Chem., 1997, v. 69, N 5, p. 831—836.

143. Li K. e.a. — Analusis, 1998, v. 26, N 9, p. 365—369.

144. Liang S., Tilotta D. C. — Pittsburgh Conf. Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., Atlanta, 1997, p. 981.

145. David Michael D. e.a. — Anal. Chem., 2000, v. 72, N 15, p. 3665—3678.

146. Liu Y., Lopez—Avila V. — Pittsburgh Conf. Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., Atlanta, 1993, p. 263.

147. Dachs J. e.a. — Anal. chim. acta, 1994, v. 286, N 3, p. 319—327.

148. Liu Y. e.a. — Pittsburgh Conf. Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., New Orleans, 1995, p. 1246.

149. Chau Y. K. e.a. — Anal. chim. acta, 1995, v. 304, N 1, p. 85—89.

150. Liu Y. e.a. — Pittsburgh Conf. on Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., Chicago, 1994, p. 523.

151. Mc Gee S. C. e.a. — Там же, 1996, p. 776.

152. Ashraf-Khorassani M., Taylor L. T. — Anal. chim. acta, 1999, v. 379, N 1—2, p. 1—9.

153. Blake E. e.a. — J. High Res. Chromatogr., 1995, v. 18, N 1, p. 33—37.

154. Camel V. e.a. — J. Cromatogr. Sci., 1995, v. 33, N 3, p. 123—132.

155. Wenchawiak B. W., Krah M. — Fresenuis' J. Anal. Chem., 1995, v. 351, N 1, p. 134—138.

156. Cui Zhao-Jie e.a. — J. Environ Sci. (кит.), 2000, v. 12, N 4, p. 444—447.

157. Бродский Е. С. и др. — Тезисы докл. Всеросс. конф. «Химический анализ веществ и материалов», Москва. 2000, М.: ОНТИ ГЕОХИ РАН, 2000, с. 332—333.

158. Lopez-Avila V. e.a. — J. AOAC Int., 1996, v. 79, N 1, p. 142—156.


Яндекс.Метрика